ŚLUBOWANIE RADY PARAFIALNEJ - KADENCJA 2019 -2024

          W Wielki Czwartek 18 kwietnia 2019 r.  przed ołtarzem na Mszy Św. w kościele parafialnym w Mszanie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej na pięcioletnią kadencję (2019-2024). Nowa rada, w nieco zmienionym składzie z poprzedniej kadencji złożyła swoje przyrzeczenie. Rada jest organem doradczym dla Księdza Proboszcza w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i gospodarczych w parafii.  Ślubowanie odebrał przewodniczący Rady, czyli Ksiądz Proboszcz Sławomir Witkowski. Każdy z członków wypowiadał formułę przysięgi, zobowiązując się do troski o sprawy wspólnoty parafialnej. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii , nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

Duszpasterska Rada Parafialna służy ks. Proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego. Stwarza ona także okazję do aktywniejszego działania parafian na rzecz wspólnoty Kościoła.

Skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej:

1. Kijewski Leszek - Mszano

2. Ciesielska Ewa - Mszano

3. Kowalkowski Łukasz - Mszano

4. Glabiszewska Anna - Szabda

5. Nowak Andrzej - Szabda

6. Badaczewska Jolanta - Szabda

7. Cichacka Elżbieta - Niewierz

8. Babiżewski Bartłomiej - Niewierz

9. Majkowska Izabela - Chojno

10. Dogońska Gabriela - Chojno

11. Bolewska Bernadeta - Pasieki

12. Kozicka Jadwiga - Budy

13. Witkowski Jerzy - Budy

14. Malinowska Wiesława - Małki

15. Sadowska Marlena - Małki

16. Kopczyńska Marzena - Małki- ( katechetka wchodząca do rady z urzędu )

17. Martewicz Wiesława - Szabda - ( katechetka wchodząca do rady z urzędu )

Gospodarcza Rada Parafialna jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza. Jej ustalenia stanowią wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić. Do kompetencji Rady Gospodarczej należą sprawy majątkowe i finansowe parafii. Do proboszcza  należy  zwoływanie  Rady,  ustalanie  porządku  obrad,  przewodniczenie  obradom,  nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień i reprezentowanie Rady.

Skład Gospodarczej Rady Parafialnej:

1. Romanowski Ryszard - Mszano

2. Kowalkowska Agnieszka - Mszano

3. Żbikowski Wojciech - Szabda

4. Krajnik Leszek - Szabda

5. Toczyski Waldemar - Niewierz

6. Szostakowski Witold - Chojno

7. Szczutkowski Piotr - Budy

8. Mazur Piotr - Pasieki

9. Klonowska Beata - Małki

10. Załęski Grzegorz - Małki

Członkowie Rady spełniają swoje czynności bezpłatnie.

Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają na ręce proboszcza, podczas Mszy Świętej, następujące przyrzeczenie: „Ja  N.N.  przyrzekam  Bogu  Wszechmogącemu  w Trójcy  Świętej  Jedynemu,  że  powierzoną  mi funkcję  członka Rady parafialnej będę spełniać według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u